MK EN AL
АПЛИЦИРАЈТЕ ДА СЕ ПРИДРУЖИТЕ НА РЕГИСТАРОТ НА МАТИЧНИ КЛЕТКИ

Чекор 1 од 7

ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА ЗАПОЧНУВА ОВДЕ
Првиот чекор во придружувањето кон регистарот, е одговарање на неколку прашања. Еден обичен формулар за Вас, еден огромен скок во спасувањето животи!